Novinky stránek

Upřesnění nového zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech

 
Picture of Tomáš Andacký
Upřesnění nového zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech
by Tomáš Andacký - Thursday, 28 January 2021, 8:20 AM
 

Upřesnění některých povinností vyplývajících z nového zákona o odpadech, zákon č. 541/2020 Sb., který začal platit od 1.1.2021.


Povinnosti uzavření smlouvy na předávání komunálního odpadu, stavebních a demoličních odpadů (§ 15, odst. 2, písm. c) – v případě vzniku komunálního odpadu, který běžně produkuje a v případě stavebního a demoličního odpadu, musí mít původce jejich předání do odpadového zařízení v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Toto je zcela nová povinnost, před tím to ve starém zákoně nebylo uvedeno. Navíc pro tuto povinnost není stanoveno žádné přechodové období, povinnost platí od 1.1.2021 (bez přechodového období). Dlužno dodat, že většina podnikajících subjektů takovou smlouvu již má.

Jako smlouva postačí jakákoliv forma dokladu, např. celoroční objednávka, jednorázová objednávka, klasická smlouva, ale i objednávka do emailu (tzn. elektronická objednávka). Hlavním záměrem je, aby byl producent odpadu schopný doložit, jak s odpadem nakládá (zda jej předává v souladu se zákonem o odpadech oprávněné osobě). Je to zaměřeno, kromě komunálního odpadu, zejména na stavební a demoliční práce, aby investoři prokázali před zahájením prací, že budou odpad likvidovat v souladu se zákonem.


Shromažďování odpadů – zákon nově umožňuje zmírnění administrativních povinností, při svážení odpadů, které vzniknou na stavbách. Pokud v rámci jedné akce, tedy v rámci jedné stavby nebo montáže (obecně činnosti mimo pevnou provozovnu firmy), vznikne odpad v množství nejvýše 20 t, který je přepraven neprodleně po jeho vzniku do pevné provozovny původce, může se tento odpad zaevidovat na tuto pevnou provozovnu (tedy, jako by vznikl přímo zde).

Podle staré legislativy se měl odpad vzniklý ze stavby, podle starého zákona zaevidovat na adresu stavby (identifikační číslo provozovny pak odpovídalo kódu ORP – kódu obce s rozšířenou působností). Roční hlášení se pak zpracovává souhrnně, za všechny provozovny realizované v jednom ORP.

Pokud ale na stavbě vznikne víc jak 20 t, nebo se odpad předává v místě stavby, musí se vést evidence zvlášť, roční hlášení se také provádí samostatně (podle ORP).

Shromažďování odpadů – uložení odpadů v místě shromažďování nesmí přesáhnout víc jak 1 rok (jinak se musí oznámit na Krajském úřadě sklad původce). Sklad odpadů původce, slouží pouze pro odpady, které vznikly při jeho činnosti. Smí zde být skladovány pouze odpady kategorie ostatní. Max. okamžitá kapacita zařízení nejvýše 100 t.

Původce, resp. provozovatel takového zařízení – skladu, bude muset v průběhu roku 2021 provoz zařízení ohlásit krajskému úřadu.

 

Třídění komunálních odpadů – firmy musí zajistit oddělené soustřeďování komunálních odpadů, a to minimálně: papír, plasty, sklo, kovy, textil a biologicky rozložitelný odpad. Jedná se o odpady, které vznikají z činností blízkých komunální sféře, tedy zejména o kancelářské a administrativní činnosti. Tyto odpady se soustřeďují odděleně pokud z činnosti firmy vznikají (např. při provozu kuchyně musí vzniknout biologicky rozložitelné odpady).

Odpady vznikající z výroby se samozřejmě třídí zvlášť.

 

Jedná se pouze o obecné informace, v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. U našich zákazníků v rámci pravidelných ročních návštěv budeme individuálně řešit.

Zpracoval: Martin Hlaváč