Novinky stránek

Nový Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

 
Picture of Tomáš Andacký
Nový Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ
by Tomáš Andacký - Tuesday, 29 June 2021, 8:20 AM
 

Senát dne 9. 6. 2021 schválil Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou, tedy včetně komplexního pozměňovacího návrhu, který Sekce pro VTZ v Poslanecké sněmovně prosadila. Účinnost zákona bude až od 1. 7. 2022, protože je nutno dokončit práce na pěti NV. Práce na nich už nyní probíhají a 29. - 30. 6. 2021 budou probíhat pracovní jednání jednotlivých odborností na půdě MPSV, Sekce pro VTZ byla iniciátorem těchto jednání a členové sekce se aktivně na přípravě podílejí.

Tento nový zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:

a) požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu, 

b) výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, 

c) práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují, 

d) předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím. 

(2) Tento zákon se nevztahuje na:

a) posuzování shody výrobků před jejich uvedením na trh nebo do provozu, u nichž jsou požadavky na jejich ověření stanoveny jiným právním předpisem, 

b) činnost, pracoviště a technická zařízení, podléhající dozoru orgánu veřejné správy podle jiných právních předpisů.


Celé znění zákona najdete ZDE