Novinky stránek

390/2021 - Nové nařízení vlády o poskytování OOPP

 
Picture of Tomáš Andacký
390/2021 - Nové nařízení vlády o poskytování OOPP
by Tomáš Andacký - Monday, 1 November 2021, 2:37 PM
 

Dne 1. 11. 2021 nabylo v platnost nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které ruší dosavadní nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.


Změny v novém nařízení vlády pro poskytování OOPP:

§ 1 Úvodní ustanovení
Původní nařízení vlády znělo: "...stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování...” . V novém nařízení vlády vypadlo slovo rozsah a bylo nahrazeno slovem upravuje. 

Nové nařízení vlády zní následovně: “...upravuje bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Z toho lze odvodit, že nařízení vlády nenařizuje striktní poskytnutí žádného konkrétního OOPP, ale že poskytování všech OOPP je v kompetencích zaměstnavatele.


§ 2 OOPP nejsou...

V § 2, který definuje co to nejsou osobní ochranné pracovní prostředky, došlo pouze k drobným změnám, které nemají podstatný vliv.


§ 3 Ochranné prostředky musí...

V odst. (3) tohoto paragrafu došlo poměrně k nenápadné, ale možná k dosti významné změně, kde je napsáno : “Zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen.”

V  původním nařízení vlády není uvedeno "prokazatelně". Pouze se mluvilo o seznámení s ochrannými prostředky.

Dále byl ve stejném odst. (3) zaměněn původní termín: “ohrožení přenosnými chorobami” za nový: “ohrožení infekčními onemocněními.”

Poslední změnou v tomto paragrafu došlo k přidání zcela nového odstavce, který zní následovně:

“Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko.”


§ 4 Hodnocení rizik a výběr OOPP
V odst. (1) tohoto paragrafu došlo k upřesňujícím změnám. Nově nemluví o hodnocení rizik, ale o určování rizik. A dále pomocí poznámky, odkazuje na vyhledávání a vyhodnocování rizik prováděného dle § 102, Zákoníku práce

Oproti původnímu nařízení vlády dává jasně do kontextu požadavky Zákoníku práce ve vztahu k OOPP.


§ 5 Vznik a šíření infekčních onemocnění

K významným změnám došlo v Odst. (2) 

Novinkou je, že v případě zaměstnance, který přichází do styku s látkami, které mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, mohou být dle potřeby poskytnuty také regenerační krémy a masti.

Co se týče množství poskytovaných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, případně regeneračních krémů a mastí, tak i nové nařízení vlády se odvolává na svou přílohu č. 4, kde je toto upraveno s ohledem na druh práce.

V neposlední řadě bylo v Odst. (2) doplněno:

“V případě, že je mycí nebo čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízeních pracoviště, příloha č. 4 k tomuto nařízení se pro tento mycí a čisticí prostředek nepoužije; to neplatí pro textilní ručníky poskytované zaměstnanci, který vykonává práci velmi nečistou nebo práci nečistou podle části I. přílohy č. 4 k tomuto nařízení.”


Změny v přílohách nového nařízení vlády pro poskytování OOPP:

Příloha č. 1 Tabulka pro výběr OOPP na základě vyhodnocení rizik

Největší změny se pravděpodobně doznala skupina biologických činitelů. Dle původního nařízení vlády se hodnotily konkrétní činitele (bakterie, viry apod.). Nově se hodnotí skupiny látek a materiálů, které mohou obsahovat “nějaké” biologické činitele a mohou se tak stát zdrojem “nákazy.”

Tabulka nově obsahuje 26 skupin rizik, oproti původním 21. Tučně jsou zvýrazněny nové skupiny rizik. 

Fyzikální rizika

 1. mechanická
  • náraz;
  • uklouznutí;
  • pády z výšky;
  • vibrace;
  • statické stlačení části těla;
  • odření, perforace, řezné a jiné rány, kousnutí nebo bodnutí;
  • zachycení, uskřípnutí;
 2. hluk;
 3. tepelná
  • teplo, oheň;
  • chlad;
 4. elektrická
  • úraz elektrickým proudem;
  • statická elektřina;
 5. radiační (záření)
  • neionizující;
  • ionizující

Chemická rizika

 1. aerosoly
  • pevné: prach, vlákna, dýmy, výpary;
  • kapalné: mlhy, jemné mlhy;
 2. kapaliny
  • ponoření;
  • postříkání, rozprášení, vytrysknutí;
 3. plyny, páry.

Biologické činitele

 1. biologické činitele obsažené v aerosolech
  • pevných a kapalných;
 2. biologické činitele obsažené v kapalinách
  • přímý a nepřímý kontakt;
  • postříkání, rozprášení, vytrysknutí;
 3. biologické činitele obsažené v materiálech, osobách, zvířatech apod.
  • přímý a nepřímý kontakt.

Jiná rizika

 1. utonutí;
 2. nedostatek kyslíku;
 3. nedostatečná viditelnost.

Části těla a orgány, které mají být chráněny
Drobné změny se objevily i v rozdělení části těla a orgánů, které mají být chráněny. Např. zcela zmizely parenterální cesty.


Příloha č. 2 Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků

Lze říci, že tato příloha byla určitým způsobem modernizována a zpřehledněna. Zásadní změny a důsledky z ní však nevyplývají.


Příloha č. 3 Příklady činností a odvětví a obory činnosti, které mohou vyžadovat ve vztahu k rizikům*) a na základě jejich vyhodnocení poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků
Ke změně došlo už i přejmenováním původní přílohy č. 3, která zněla: “Práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků, jsou zejména:”

Nově tedy pouze: “…mohou vyžadovat…”.

Následně je příloha přepracována a formátována do přehledové tabulky s následujícími sloupečky:

 • rizika;
 • dotčené části těl a orgánů včetně typu OOPP;
 • příklady činností, při nichž může být příslušný typ OOPP nutný;
 • odvětví a obory činností.
Tabulka je dále dělena dle skupin rizik v kontextu s přílohou č. 1.

Příloha č. 3

Příloha č. 4 Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků

Příloha č. 4 zůstává téměř beze změn. Zásadní změnou však je dovětek v posledním řádku tabulky, který nově zní:

“Společně pro všechny druhy prací minimálně dva textilní ručníky za rok.”

V původním nařízení vlády slovo textilní chybělo a tak spousta zaměstnavatelů poskytovala např. papírové ručníky.