Novinky stránek

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

 
Picture of Tomáš Andacký
Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
by Tomáš Andacký - Wednesday, 27 January 2021, 2:01 PM
 

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)


Nový Katalog odpadů č. 8/2021 Sb., byl zveřejněn dne 12.1.2021 ve Sbírce zákonů v částce č. 5. Účinnost je od 27.01.2021.

Vyhláška nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a vyhlášku č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Oba tyto předpisy byly k 31.12.2020 zrušeny novým zákonem o odpadech.

Pro zařazování odpadů platí přechodné období: odpady se do 31. prosince 2023 zařazují podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. Tedy, podle staré, již neplatné vyhlášky, kterou nový zákona o odpadech od 1.1.2021 zrušil (takže předpis je zrušený, ale zároveň platí).

Vyhláška stanový tyto oblasti:

1.       Katalog odpadů,

2.       postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů,

3.       obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

4.       obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

5.       metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

6.       doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9, HP 14 a HP 15,

7.       podrobnosti provádění vzorkování odpadů,

8.       způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů,

9.       obsahové náležitosti osvědčení, sdělení a dokumentační zprávy.

 

Nová vyhláška shrnuje povinnosti uvedené ve dvou zrušených předpisech. Přidávají se některé nové položky katalogu odpadů, nově se nastavují minimální požadavky na obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a obsahové požadavky na výstupní dokumentaci. Provádí podrobnosti nových požadavků na provádění vzorkování odpadů.

 

Do katalogu byly doplněny následující poddruhy odpadů:

 • 06 04 04 01*      Kovová rtuť
 • 12 01 03 01        Měď, bronz a mosaz
 • 12 01 03 02        Hliník
 • 12 01 03 03        Olovo
 • 12 01 03 04        Zinek
 • 12 01 03 06        Cín
 • 19 12 03 01        Měď, bronz, mosaz
 • 19 12 03 02        Hliník
 • 19 12 03 03        Olovo
 • 19 12 03 04        Zinek
 • 19 12 03 06        Cín
 • 20 01 40 01        Měď, bronz, mosaz
 • 20 01 40 02        Hliník
 • 20 01 40 03        Olovo
 • 20 01 40 04        Zinek
 • 20 01 40 05        Železo a ocel
 • 20 01 40 06        Cín
 • 14 06 01 01*      Jiná chladící a hnací média
 • 16 01 04 01*      Vyřazené dopravní prostředky z různých druhů dopravy a stroje
 • 16 01 06 01        Vyřazené dopravní prostředky z různých druhů dopravy a stroje zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
 • 16 02 13 01        Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti
 • 16 02 14 01        Tiskařské tonerové kazety nezařazené pod 16 02 63
 • 20 01 35 02*      Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti
 • 20 01 36 02        Tiskařské tonerové kazety neuvedené pod 20 01 35 02*
 • 16 06 05 01        Baterie a akumulátory obsahující lithium
 • 17 05 04 01        Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží
 • 17 06 02 01        Izolační materiály na bázi Polystyrenu s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách
 • 17 06 03 01*      Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky
 • 17 06 04 01        Izolační materiály na bázi polystyrenu
 • 18 01 01 01*      Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
 • 18 02 01 01*      Ostré předměty (kromě čísla 18 02 03) na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
 • 19 12 01 01        Kompozitní a nápojové kartony
 • 20 01 01 01        Kompozitní a nápojové kartony
 • 20 01 08 01        Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného původu
 • 20 01 35 01*      Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení obsahující nebezpečné látky určené k použití v domácnosti
 • 20 01 36 01        Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení určené k použití v domácnost neuvedené pod číslem 20 01 35 01
 • 20 03 01 01        Odděleně soustřeďovaný popel z domácností

Nová katalogová čísla byla doplněna mimo jiné, z důvodu požadavků na důslednější a přesnější třídění odpadů.

 

Vyhláška s ohledem na vymezení toho, kdo může provádět vzorkování, přímo zákonem o odpadech, pouze závazně stanovuje, podle jaké technické normy má být vzorkování prováděno. Vyhláška dále upravuje požadavky na vzdělávací program pro odborně způsobilé fyzické osoby pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. Jinak se nová vyhláška pohybuje v rozsahu starého katalogu odpadů.