Novinky stránek

Nový zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech

 
Picture of Tomáš Andacký
Nový zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech
by Tomáš Andacký - Wednesday, 27 January 2021, 2:06 PM
 

Nový zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech

Od 1.1.2020 platí nový zákona o opadech – zákon č. 541/2020 Sb. Tímto zákonem došlo ke zrušení stávající legislativy v oblasti odpadového hospodářství, došlo ke zrušení jak dosavadního zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.), tak všech prováděcích předpisů.

Zákon byl zveřejněn ve sbírce zákonů dne 23. 12. 2020 (částka 222), a platí od 1.1.2020. Kromě tohoto zákona, není žádný z prováděcích předpisů, na které se zákon odkazuje hotový a vydaný ve sbírce zákonů. Všechny nové prováděcí předpisy jsou prozatím ve fázi zpracovávání (připomínkování).

Nový zákon o odpadech je koncipován obdobně jako dosavadní zákon č. 185/2001 Sb., přesto však povinnosti definuje odlišně, nebo je stanovuje nově. Taky je možné, že se výklady k jednotlivým povinnostem budou vyvíjet a časem lišit. Na webových stránkách Ministerstva životního prostředí, jsou postupně zveřejňovány metodické pokyny s dodatečnými výklady a upřesněním. Dostupně ZDE.

Celé znění zákona lze nalézt např. zde www.zakonyprolidi.cz

 

Protože přechod na novu legislativu je nepřipravený, jsou v novém zákoně uvedena Přechodná ustanovení, která alespoň částečně upravují některé povinnosti. Zákonodárce míní, že tak poskytne dostatečný časový prostor pro přípravu všech osob v odpadovém hospodářství na splnění jednotlivých povinností. (Dále si ukážeme že to není úplně pravda, ale co s tím uděláme.) Nejdůležitější vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady je stále v připomínkovém řízení, některá přechodná období budou tedy asi delší, než se předpokládá v metodických pokynech.

 

Ohlašovací povinnost za rok 2020 (§ 154, odst. 1) – ohlašování odpadů za rok 2020 se provádí podle dosavadního zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ohlašování podle nového zákona se poprvé provádí až za rok 2021.

 

Evidence odpadů (§ 94)evidence odpadů za rok 2021 se provádí v souladu se starou legislativou, tady se pro rok 2021 prozatím nic nemění. Pro popis nakládání se opět použijí stávající kódy. Nová evidence a nové kódy se použijí až pro rok 2022.

 

Ohlašování odpadů (§ 95 odst. 3 až 5) – za ohlašovací rok 2021, který se ohlašuje v roce 2022, dojde ke změně. Prodlouží se datum podání, hlášení se bude podávat do 28.2. (doposud platilo do 15.2.). Dále, dojde ke změně ohlašovacích limitů, hlášení bude nutné posílat pokud původce vyprodukuje víc jak 600 kg nebezpečných odpadů a nebo 100 tun ostatních odpadů. Pozor, toto však platí až za ohlašovací rok 2021!

 

Povinnosti uzavření smlouvy na předávání komunálního odpadu a stavebních a demoličních odpadů (§ 15, odst. 2, písm. c) – v případě vzniku komunálního odpadu, který běžně produkuje a v případě stavebního a demoličního odpadu, musí mít původce jejich předání do odpadového zařízení v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Toto je zcela nová povinnost, před tím to ve starém zákoně nebylo uvedeno. Navíc pro tuto povinnost není stanoveno žádné přechodové období, povinnost platí od 1.1.2020 (bez přechodového období). Dlužno dodat, že většina podnikajících subjektů takovou smlouvu již má.

 

Základní popis odpadu (§ 15 odst. 2 písm. d) – přepracovaný základní popis odpadu, je uvedený v připravované vyhlášce. Ta prozatím neplatí, proto se stále postupuje podle staré legislativy. Do těchto starých popisů je nutné u odpadů kategorie ostatní, doplnit nový údaj a to údaj o výhřevnosti - větší nebo menší než 6,5 MJ/kg. Údaj je nutné stanovit z důvodu stanovení poplatku za ukládání na skládku. Údaj je možné stanovit úsudkem, zejména proto, že není nutné znát přesnou hodnotu.

 

Odpovědnost za odpady (§ 15, odst. 2, písm. e) – odpad lze předávat pouze do zařízení, které má pro příslušný odpad povolení. Spíše administrativní změna, ale mající dopad zejména pro odpadové firmy.

Stavební odpady – zákon stanovuje, aby se při provádění staveb, jejich údržbě nebo demolici, zajistila co největší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Týká se to nakládání s vybouranými materiály, vedlejšími produkty vhodnými pro opětovné použití a stavebními a demoličními odpady. Vyhláška stanoví podrobnosti, ta není prozatím vydaná. Povinnost je prozatím splněna tím, že původce zamezí mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady.

Soustřeďování odpadů – nový pojem, bude vysvětlen v nové vyhlášce, která zatím není, proto se při shromažďování odpadů, označovaní atd. držme staré legislativy (§ 5 a § 6 vyhlášky 383/2001 Sb.).

Působnost nového zákona na povolení udělaná pro provoz zařízení podle starého zákona (§ 153, odst. 2) – stávající zařízení mají novým zákonem stanovenou omezenou platnost souhlasů.

-         mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadu, mají platnost do konce roku 2021,

-         zařízení ke sběru a výkupu odpadu, mají platnost do konce roku 2022,

-         zařízení k využívání a odstraňování odpadu, mají platnost do konce roku 2023.

Pokud provozovatel požádá o nové povolení půl roku před koncem platnosti souhlasu, může provozovat zařízení, dokud krajský úřad o novém povolení nerozhodne.

Tato ustanovení mají významný dopad  u našich zákazníků, které ale budeme v této věci kontaktovat samostatně.

Ohlašování provozu mobilního zařízení k využívání odpadů (§ 17, odst. 1, písm. g) – povinnost v případě mobilního zařízení k využití odpadu , písemně oznámit provoz zařízení. Oznámení se tedy musí provést klasickou formu dopisu anebo datovou schránkou. Oznámení se provede krajskému úřadu, krajské hygienické stanici a obecnímu úřadu obce, na jejímž území bude zařízení provozováno.

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Ve starém zákoně 185/2001 Sb., byly části, které se věnovali vybraným výrobků po ukončení jejich životnosti (oleje, baterie, akumulátory atd.). Pro tuto oblast byl vydán zcela nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, u kterého je obdobná situace jak u nového zákona o odpadech, zákon platí a prováděcí předpisy se teprve zpracovávají.

Vybranými výrobky, kterých se nová právní úprava týká, jsou elektrická a elektronická zařízení (elektrozařízení), baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla. Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku vybraných výrobků v celém jejich životním cyklu, tedy od jejich výroby a uvedení na trh až po jejich zpracovaní poté, kdy se staly odpadem (vybrané výrobky s ukončenou životností). Předmětem úpravy navrhovaného zákona je tedy regulace obsahu nebezpečných látek ve vybraných výrobcích, prevence vzniku odpadů z vybraných výrobků, regulovaný zpětný odběr či sběr výrobků s ukončenou životností, s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného použití a recyklace a zvláštní pravidla pro nakládání s výrobky s ukončenou životností, včetně jejich využití a odstranění. Nový zákon rovněž sjednocuje a komplexně upravuje pravidla pro vznik a fungování kolektivních systémů, která jsou v současnosti zejména v oblasti elektrozařízení zcela nedostatečná.

 

Změn je samozřejmě mnohem víc, ale provedli jsme výběr těch nejpodstatnějších pro běžný provoz. Určitě budeme v průběhu roku informovat o dalších povinnostech a upřesněních.