Novinky stránek

PLS a školení po nouzovém stavu

 
Picture of Tomáš Andacký
PLS a školení po nouzovém stavu
by Tomáš Andacký - Thursday, 15 April 2021, 2:31 PM
 

Pracovně lékařské prohlídky

Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu ke krizovým opatřením vlády č. 1049, č. 1291, č. 54, č. 137, č. 206 a č. 315 od 12. dubna 2021

Usnesením vlády č. 196 byl pro Českou republiku vyhlášen nouzový stav, a to pro období od 27. února 2021 na dobu 30 dnů, následně byl usnesením vlády č. 314 nouzový stav prodloužen do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hodin.

Usnesení vlády č. 206 stanovilo možnost omezit provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a nahradit vstupní pracovnělékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením, přičemž usnesení vlády č. 315 prodloužilo dobu účinnosti zmíněného usnesení do 11. dubna 2021.

Pro komplexnost uvádíme další dotčená krizová opatření.

Usnesení vlády č. 1049 (publikované pod č. 418/2020 Sb.) stanovilo možnost omezit provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a nahradit vstupní pracovnělékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením, a to s účinností od 19. října 2020 po dobu platnosti nouzového stavu.

Na základě usnesení vlády č. 1291 (publikovaného pod č. 512/2020 Sb.) došlo ke změně dosavadního usnesení vlády č. 1049 – čestná prohlášení, na která bylo možné pohlížet jako na posouzení zdravotní způsobilosti k práci osob ucházejících se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, při stanovení okruhu těchto osob podle bodu I. odst. 1, 2 usnesení vlády, bylo možné použít nejdéle do 31. prosince 2020 do 23.59 hodin. Od 1. do 18. ledna 2021 tedy nebylo možné, aby u fyzických osob ucházejících se o zaměstnání, byl použit institut čestného prohlášení.

Usnesení vlády č. 54 (publikované pod č. 17/2021 Sb.) opětovně stanovilo od 19. ledna 2021 možnost omezit provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a nahradit vstupní pracovnělékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením.

Nouzový stav vyhlášený vládou ČR od 27. února 2021 na dobu 30 dnů, tj. do 28. března 2021 se pro účely pracovnělékařských prohlídek a vydávání zdravotního průkazu považuje za pokračování nouzového stavu.

Po ukončení nouzového stavu dne 11. dubna 2021 se započne ode dne 12. dubna 2021 počítat lhůta 30 a 90 dnů pro provedení vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídek („PLP“) a lhůty pro vydání zdravotních průkazů (ZP), jak uvádí níže přiložená tabulka. Ministerstvo zdravotnictví tímto doporučuje poskytovatelům zdravotních služeb a zaměstnavatelům, aby respektovali možnost zahájení plynutí výše uvedených lhůt již od 12. dubna 2021.

Ministerstvo zdravotnictví důrazně upozorňuje, že po ukončení nouzového stavu budou obnoveny pracovnělékařské služby a pracovnělékařské prohlídky budou probíhat v obvyklém režimu (tzn. jako před vyhlášením nouzového stavu). Pracovnělékařské prohlídky velmi významně přispívají k ochraně zdraví zaměstnanců, a proto je zapotřebí jim věnovat náležitou pozornost.

Bližší informace ke lhůtám pro provedení vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídek („PLP“) a lhůty pro vydání zdravotních průkazů (ZP) v souvislosti se skončeným nouzovým stavem (NS) jsou znázorněny v tabulce níže.


Poznámka:

1.    Lhůty běží až od konečného ukončení nouzového stavu. Jestliže v době od 1. 1. 2021 do 18. 1. 2021 nebyly vstupní prohlídky provedeny, vztahují se na ně lhůty počítané od konečného ukončení nouzového stavu; to se vztahuje i na – v této době neprovedené – periodické prohlídky a ty mimořádné lékařské prohlídky, uvedené v opatřeních vlády.

2.    „Do 30 dnů po skončení NS“ je termínově myšleno do 11. 5. 2021, tj. 11. 5. 2021 je poslední den z 30denní lhůty stanovené krizovými opatřeními.

3.    „Do 90 dnů po skončení NS“ je termínově myšleno do 10. 7. 2021, tj. 10. 7. 2021 je poslední den z 90denní lhůty stanovené krizovými opatření. Neděle 11. 7. 2021 bude prvním dnem bez platnosti všech lhůt stanovených zmíněnými krizovými a mimořádnými opatřeními.

Vyjádření bylo zpracováno Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Poradním sborem hygieny práce a pracovního lékařství náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky České republiky. Vydáno dne 11. 4. 2021

Závěr

V praxi to bude znamenat, že pokud zaměstnanec měl čestné prohlášení a byl zařazen do kategorie práce I nebo II, musí navštívit lékaře do 90 dnů po ukončení nouzového stavu, a v případě, že byl zařazen do kategorie práce IIR, III nebo IV, musí k lékaři nejpozději do 30 dnů.

Pro zajištění BOZP je pak také důležité, aby zaměstnanci, kterým vstupní, periodická a mimořádná prohlídka skončila v době nouzového stavu, další prohlídku absolvovali do 90 dnů po ukončení nouzového stavu v případě, že na posledním lékařském posudku měli uvedeno, že pro danou práci jsou zdravotně způsobilí.

Pokud ovšem na posudku bylo uvedeno, že jsou zdravotně způsobilí s podmínkou, musí lékařskou prohlídku absolvovat do 30 dnů po ukončení nouzového stavu!

Zdroj: koronavirus.mzcr.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP v době nouzového stavu – školení BOZP.

V souladu s ust. § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, byl zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení  o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zaměstnavatel tedy i za doby nouzového stavu má možnost na základě organizačních, administrativních a dalších opatření tuto svou povinnost zajistit.

Výjimka platila u školení zaměstnanců pouze dle ust. § 3 odst. 2 zákona č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů (ke stažení ZDE). Dle výše zmíněného ust. není zaměstnavatel povinen provádět pravidelně se opakující školení zaměstnanců pro účely prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovených v kvalifikačních předpisech uvedených v příloze výše uvedeného zákona, a to po dobu dle ust. § 2 výše zmíněného zákona. To neplatí v případě, že pravidelně se opakující školení zaměstnavatel provádí elektronickou formou.

Způsob zajištění školení stejně jako odpovědnost za jeho provedení je na zaměstnavateli. Skutečnost, že smluvní partneři nemohou realizovat své závazky v podobě uskutečnění školení, zřejmě nemůže zaměstnavatele omluvit z plnění jeho zákonné povinnosti. Tento názor potvrzuje i ustálená judikatura v této oblasti.

Zaměstnavatel stanovuje obsah, rozsah, četnost, formu a způsob školení. Vše musí být dostatečně průkazné a potvrzující faktickou realizaci. Zaměstnavatel má možnost zajistit školení i vlastními zaměstnanci, mají-li k tomu patřičné vědomosti. Školení může být prezenční, kombinované i distanční.

Závěr

Pro zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020, tedy bude platit, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje do 30. června 2021. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené v kvalifikačních předpisech se tedy považují za platné do 30. června 2021, pokud základní pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v mezidobí nezanikl.

Zdroj: suip.cz