Novinky stránek

Sněmovna schválila zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

 
Picture of Tomáš Andacký
Sněmovna schválila zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
by Tomáš Andacký - Thursday, 27 May 2021, 3:47 PM
 

Poslanecká sněmovny ve třetím čtení schválila úpravu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Modernizace doposud platné právní úpravy, která v současné podobě existuje už přes čtyři desetiletí a v mnohém zastarala a nevyhovuje současnému technologickému vývoji, je velmi dobrým konsensem všech zainteresovaných stran, ať již Hospodářské komory, odborných sdružení, nejdůležitějších zainteresovaných zaměstnavatelů a sociálních partnerů. 

Dojde tak k přizpůsobení stávajících předpisů vzhledem k modernizaci a současnému rozvoji techniky, automatizace, elektronizace, digitalizace, a v neposlední řadě dojde také ke snížení administrativní zátěže pro zaměstnavatele.

Účinnost nového zákona se předpokládá od 1. července 2022 a musí ještě projít schválením v Senátu.


Zákon mimo jiné řeší:

a) požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu,


b) výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,


c) práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují,


d) předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.
CELEX 32009L0104, CELEX 32005L0036, CELEX 32006L0123

Vyhrazeným technickým zařízením tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob,


b) revizním technikem odborně způsobilá fyzická osoba oprávněná provádět revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, která má pro tuto činnost osvědčení o odborné způsobilosti vydané podle tohoto zákona,


c) revizí posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3), popřípadě posouzení technické dokumentace
a odborné způsobilosti obsluhy,


d)montáží činnost, při které jsou jednotlivé dílčí části spojovány v technologický celek, jeho část, nebo je jeho část spojována s pevnou nebo pohyblivou částí; montáží se rozumí i demontáž a zpětná montáž,


e)opravou zásah do již provozovaného vyhrazeného technického zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový stav nebo opotřebení, při němž může dojít k výměně, demontáži a zpětné montáži funkčních částí s cílem obnovit jeho použitelný stav beze změny základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení,


f) údržbou činnost prováděná na vyhrazeném technickém zařízení nebo jeho částech za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu tohoto zařízení, pokud se nejedná o opravu nebo montáž vyhrazeného technického zařízení,


g)průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení,


h) provozní dokumentací soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického zařízení v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Zdroj: 

suip.cz

etm.cz