Novinky stránek

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

 
Picture of Vendula Holečková
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN
by Vendula Holečková - Monday, 21 March 2022, 1:58 PM
 

Požární bezpečnost fotovoltaických elektráren (FVE)

Co je potřeba vědět o FVE

1.    Provozování fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) je ve vymezených případech považováno podle energetického zákona (§ 3 energetického zákona) za podnikání právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Energetickým zákonem vymezený provozovatel FVE musí mít licenci od Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“). Licence je obdobou živnostenského listu a opravňuje k podnikání v daném oboru. Více na www.eru.cz

2.    FVE může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona). Pokud vyvolané stavební úpravy stávající stavby nevyžadovaly stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, nevyžadují oznámení stavebnímu úřadu (§ 120 stavebního zákona) ani kolaudační souhlas (§ 122 stavebního zákona).

Poznámka: povolení provedení instalace solárních panelů se odkazuje na § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. Tzn, že stavební úpravy nevyžadují ohlášku ani stavební povolení za splnění těchto podmínek (nevztahuje se na památky apod.):

-       Nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby. !!! Problematické mohou být instalace, kde fotovoltaické panely nekopírují rovinu střechy, ale jsou nějakým způsobem přizvednuté (podepřené)!!!

-       Stavebními úpravami se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby.

-       Pokud se nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

-       Provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby.

3.    FVE musí vždy navrhovat a instalovat certifikovaná firma. FVE je ucelený systém a není možné nahrazovat libovolně jednotlivé prvky.

4.    Provoz a údržbu zajišťovat dle pokynů výrobce.

Zvýšení požární bezpečnosti

Dodatečným rozšířením požární bezpečnosti je instalace protipožárního alarmu v rozvaděčích, přímo spojených se samočinným odpojením FVE. Vhodně lze použít například systém, jenž vyhodnocuje zakouření a teplotu ve dvou úrovních. Alarm je vyhodnocen například při teplotě přes 70 °C a po dosažení teploty přes 90 °C dojde k samočinnému odpojení FVE od napájení.

Jednotlivé signály a změny stavu pak mohou být předávány pomocí SMS komunikátoru, který ihned informuje majitele či správce výrobny nebo servisního dispečera a ten následně provede potřebné kroky.

Velmi výhodnou nadstavbou takového systému je stop tlačítko pro centrální odpojení FVE přístupné poblíž vstupu do objektu, příp. u hlavního rozvaděče.

Požární dokumentace

a)    Posouzení míry požárního nebezpečí: Instalace provozované FVE je nutné zahrnout do požárního začlenění – zvýšené požární nebezpečí dle § 4 odst. 2 písm. j) zákona 133/1985 Sb.

b)    Požární poplachová směrnice

c)    Požární řád

d)    event. evakuační plán (dle složitosti a účelu objektu)

e)    Dokumentace zdolávání požáru a technický list

FVE jsou z hlediska zásahu jednotkami požární ochrany považovány za prostory a zařízení, kde vstup a činnost jednotky požární ochrany, bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení, může znamenat ohrožení zdraví a života hasičů. Což je naplnění písm. b) §18 vyhlášky 246/2001 Sb.

Odůvodnění:

·         Nemožnost úplného vyřazení FVE z provozu =  riziko s nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

·         Na plochách nebo na konstrukcích staveb, kde jsou FVE umístěny, jsou zhoršené podmínky zásahu (pád konstrukcí, ztížená manipulace s věcnými prostředky požární ochrany).

Doporučení! Bližší podmínky pro určení zhoršených podmínek pro zásah není legislativně stanoveno. Proto doporučujeme konkrétní instalaci FVE konzultovat s místně příslušným hasičským záchranným sborem, které písemně sdělí své stanovisko – zda se jedná o činnost, u které nejsou běžné podmínky pro zásah či nikoliv.

 

Pokud bude potvrzeno, že se jedná o zhoršené podmínky pro zásah je nutné zpracovat Dokumentaci zdolávání požáru v rozsahu operativní karty a Technický list fotovoltaické elektrárny jako rozšíření operativní karty. Tyto dokumenty jsou zdrojem potřebných informací pro velitele zásahu.

 

Dokumentaci zdolávání požáru z pracovává osoba odborně způsobilá v PO dle požadavků legislativy. Obsahuje textovou a grafickou část. Zpracovává se a předkládá ke schválení HZS před zahájením činnosti. Dokument musí být dostupný také v místě FVE.

 

Technický list FVE shrnuje informace o elektrárně: umístění technologie, možnost jejího odpojení, možnost rozpojení do sekcí s napětím pod 400 V, schéma vedení kabelových tras a informaci o další výbavě FVE. Zejména je důležité uvést, zda instalace umožňuje zálohování energie a provoz FVE v ostrovním režimu. A pokud ano, pak typ, množství a umístění akumulátorů.

Technický list povinnou přílohou PBŘ (zpracovává projektant), doporučený je pro všechny

instalace FVE. Informace o FVE z technického listu převést do GIS (bude zakládat HZS).

Tento technický list má být zároveň umístěn i na vnitřní straně dveří elektroměrového

rozvaděče nebo rozvaděče s hlavním domovním jističem.

 

Označení

Za účelem předání informace veliteli zásahu o tom, kde je na objektu instalovaná FVE, se

doporučuje z normy vycházející označení rozvaděčů (případně dveří od místnosti, ve které je

technologie umístěna) rozšířit o označení piktogramem FVE.

U velkých areálů by pak bylo vhodné umístit výstražné tabulky i na samotný objekt, příp. na

vjezd přístupové zásahové cesty. Vzhledem k tomu, že technologie umístěná na střeše nebývá zespodu vidět, je také vhodné označit samotné objekty, na kterých je instalace skutečně provedena.

Povinnost a místo označení pak vyhodnotí a stanoví HZS.

 

Zpracovala: Eva Mrkývková, Z OZO 49/2013

Související podklady: Stanovisko č. 17/2011odboru prevence Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR