Novinky stránek

Bezpečnostní list – nové požadavky od 1.1.2023

 
Picture of Vendula Holečková
Bezpečnostní list – nové požadavky od 1.1.2023
by Vendula Holečková - Monday, 6 February 2023, 1:48 PM
 

Bezpečnostní list – nové požadavky od 1.1.2023. Kdo má povinnost aktualizovat BL po 1.1.2023. Kde se uvádí UFI kódy.

Bezpečnostní list – nové požadavky od 1.1.2023

Nařízením Komise (EU) 2020/878 se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU.

S účinností od 1. ledna 2023 musejí být všechny bezpečnostní listy (nově vypracované i stávající) v souladu nařízením Komise (EU) 2020/878. Mezi nejdůležitější změny ustanovení a formátu bezpečnostního listu patří:

  • zavedení specifických požadavků pro nanoformy;
  • začlenění do práva EU 6. a 7. revize GHS;
  • povinnost uvádět jednoznačný identifikátor složení UFI (oddíl 1.1);
  • povinnost uvádět specifické požadavky pro látky a směsi s vlastnostmi endokrinních disruptorů;
  • povinnost uvádět specifické koncentrační limity, multiplikační faktory a odhady akutní toxicity (oddíl 3.1 a 3.2).

MPO

Povinnost aktualizovat BL po 1.1.2023

Jako uživatel chemických látek musíme mít nový BL v našem výrobním závodě zaktualizované do kdy? S novou dodávkou nebo ihned? Viz citace: "S účinností od 1. ledna 2023 musejí být nově vypracované i stávající bezpečnostní listy v souladu s nařízením Komise (EU) 2020/878, kterým se změnila příloha II nařízení REACH"

Odpověď:

Povinnost aktualizovat bezpečnostní list dle nařízení Komise (EU) 2020/878 od 1.1.2023 platí pro výrobce látek a formulátory směsí, kteří je uvádí na trh. K vám se tento aktualizovaný bezpečnostní list dostane přes distributorskou síť s první dodávkou chemické látky nebo směsi v tomto roce (tedy 2023). Pokud ne, je to chyba na straně výrobce/formulátora a vy ho můžete maximálně upozornit, že bezpečnostní list nemá v souladu s aktuálním zněním Přílohy II nařízení REACH a můžete/musíte dále vycházet z informací z dodaného listu. Vy, pokud jste následný uživatel, tedy požíváte chemické látky/směsi ve výrobě, nevztahuje se na vás povinnost mít aktuální bezpečnostní list dle 2020/878.

Pokud uvádíte chemickou směs na trh a potřebujete aktuální podklady ve formě bezpečnostních listů surovin pro vypracování vlastního bezpečnostního listu, pak vám nezbývá než důrazně vyžadovat aktualizovanou formu v rámci dodavatelského řetězce.

UFI kódy a nový bezpečnostní list

UFI kód nemusí být uveden v bezpečnostním listu, ale na obalu výrobku. Tak jak je to s umístěním UFI kódů ?

Odpověď:

Týká se to chemických směsí klasifikovaných jako nebezpečné pro zdraví člověka nebo s fyzikálním rizikem:

  • UFI kód u spotřebitelských výrobků nemusí být uveden v bezpečnostním listu, ale musí být uveden na obale. Může být zároveň i uváděn v bezpečnostním listu, pro jednodušší práci kontrolních orgánů.
  • UFI kód u průmyslových výrobků nemusí být uveden na obalu, pokud není uveden na obale musí být uveden v bezpečnostním listu. U volně ložených směsí musí být uveden UFI kód v bezpečnostním listu.

UFI kód, pokud se uvádí v bezpečnostním listu, je uveden v oddílu 1.1


Zdroj: envigroup.cz